Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej loustrzyki.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.archiwum.loustrzyki.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-22

Data ostatniej duĹźej aktualizacji: 2017-08-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniĹźej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-12-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej moĹźna korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bartłomiej Socha  i jest dostępna pod adresem poczty elektronicznej bartek@wrb.bieszczady.pl lub numerem telefonu 0134611306. Tą samą drogą moĹźna składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

KaĹźdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. MoĹźna takĹźe zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. JeĹźeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna takĹźe określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie póĹşniej niĹź w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. JeĹźeli dotrzymanie tego terminu nie jest moĹźliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie moĹźliwa, przy czym termin ten nie moĹźe być dłuĹźszy niĹź 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. JeĹźeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest moĹźliwe, podmiot publiczny moĹźe zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie moĹźne złoĹźyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyĹźej procedury moĹźna takĹźe złoĹźyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku głównego naleĹźy pokonać 5 stopni od strony południowej budynku lub 3 stopnie od strony północnej albo wprost do korytarza szkolnego od strony wschodniej budynku. Drzwi wejściowe z kaĹźdej strony otwierane są ręcznie.
 2. Drzwi zewnętrzne od strony południowej prowadzą do holu a następnie po pokonaniu ośmiu schodów na korytarz szkolny, drzwi od strony północnej prowadzą na klatkę schodową, drzwi od strony wschodniej do przedsionka a następnie korytarza szkolnego.
 3. Budynek posiada cztery kondygnacje, sutereny, parter, I piętro, II piętro.
 4. Budynek posiada jedną klatkę ewakuacyjną ale aż cztery wyjścia.
 5. Szkoła nie ma windy ale dysponuje schodołazem, obsługiwanym przez pracowników szkolnych.
 6. Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się po budynku przy pomocy schodołaza.
 7. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. W odległości 5 metrów od wejścia od strony wschodniej znajduje się parking, gdzie mogą skorzystać z miejsca osoby niepełnosprawne.
 9. Obsługa osób niesłyszących jest zapewniona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Sprawdzenie wykonano 2022-03-30