Dla rodziców i uczniów

Informacja pielęgniarki

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. o Opiece Zdrowotnej nad Uczniami - 

Rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo wyrażania sprzeciwu do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

Sprzeciw musi być wniesiony na piśmie do pielęgniarki szkolenj.

Sprzeciw nie ma zastosowania na udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań i urazów.

piel. Anna Januszczak


Szanowni Państwo – Rodzice uczniów naszego LO

 

  1. Zachęcamy Rodziców do częstych kontaktów ze szkołą poprzez:

- korzystanie z konsultacji w ramach otwartych drzwi w kaĹźdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1600 do 1700.

- uczestnictwa w ogólnych spotkaniach z wychowawcą i dyrekcją szkoły w terminach podanych i ogłoszonych publicznie w szkole.

- indywidualnych kontaktach z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem, dyrektorem na bieżąco wg potrzeb.

2. Zachęcamy Rodziców do aktywnego włączenia się do Ĺźycia szkolnego i uczestnictwa we wszystkich waĹźnych sprawach, które dotyczą Państwa dzieci.

3. Zachęcamy Rodziców do wyraĹźania opinii na temat szkoły, zasad organizacji pracy, prawa wewnątrzszkolnego, koncepcji pracy szkoły, regulaminu uczniowskiego i innych waĹźnych spraw licealistów.

Telefony: 13 461 1306, 13 461 1345, fax 13 461 1306

email: lo_ustrzyki@poczta.onet.pl

 

Drodzy Uczniowie Licealiści

 

  1. Korzystajcie ze swoich praw, współtwórzcie szkolne Ĺźycie uczniowskie.
  2. Wymagajcie od waszych reprezentantów – uczniów tworzących samorząd uczniowski i samorządy klasowe sprawnego działania i skutecznego reagowania na wasze potrzeby.
  3. Zgłaszajcie własne propozycje odnośnie:

- praw i obowiązków uczniowskich,

 

- koncepcji pracy szkoły,

 

- kierunków kształcenia,

 

- organizacji pracy szkoły,

 

- zajęć pozalekcyjnych,

 

- imprez kulturalnych i sportowych,

 

- innych waĹźnych dla Was tematów.

 

 

Zgłoś swoje propozycje:

 

- przewodniczącemu samorządu uczniowskiego,

 

- wychowawcy, pedagogowi szkolnemu,

 

- dyrektorowi szkoły.

Propozycje moĹźna zgłaszać osobiście, na piśmie, wysyłać pocztą elektroniczną, poprzez skrzynkę kontaktową umieszczoną w holu przy wejściu głównym do budynku szkolnego.

 

  Arkadiusz Lupa