Fizyka

Fizyka

 

Standardy osiągnięć edukacyjnych z fizyki

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

Zadania dla uczniów

Astronomia
Budowa atomu
Ruch drgający i siły sprężyste
Elektronika
Elektrostatyka
Fale
Prąd
Pryzmat
Ruch zmienny
Rzuty
Termodynamika
Działania na wektorach - poziom rozszerzony
Wektor w układzie współrzędnych
Zwierciadła


Notatki do lekcji

Energia wewnętrzna, ciepło, I zasada termodynamiki
Prawo Hubble'a
Energia wewnętrzna. zasada ekwipartycji energii
Równanie stanu gazu doskonałego
Podstawowe wiadomości z termodynamiki
Rozkład wektora na składowe
Fale mechaniczne
Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym
Oddziaływania. Zasady dynamiki Newtona
Transport energii cieplnej
Postulaty szczególnej teorii względność. Efekty relatywistyczne.
Księżyc - naturalny satelita Ziemi
Ciepło molowe
Ewolucja Wszechświata
Przemiany gazu doskonałego
Wielkości charakteryzujące ruch
Szybkość średnia i chwilowa
Prędkość średnia i chwilowa
Opis zjawiska fotoelektrycznego
Interferencja fal
Wektor w układzie współrzędnych